Bokslut

Att driva ett företag innebär att det finns många olika krav från myndigheter på bland annat bokföring, skatt och olika slags tillstånd. Många som startar eget brukar sköta den enklare redovisningen på egen hand men låter redovisningsspecialister sköta bokslutsarbetet eftersom det är mer komplicerat.

Det mest ekonomiska alternativet brukar vara att anlita en konsult som gör bokslut en gång varje år eller varje kvartal. Detta upplägg brukar bli billigare för mindre företag än det hade varit att anställa en redovisningsekonom på heltid. Ytterligare en fördel är att kontorshyran blir lägre ju färre anställda ett företag har. För att få lönsamhet gäller det att se över alla de löpande kostnaderna och att hitta ett kontor med optimal storlek till ett bra pris gör stor skillnad för företagets resultat. Lägg därför gärna ner tid på att hitta en kontorslokal på till exempel Workaround.io som passar just ert företags storlek.

Vad är ett bokslut?

Ett bokslut är en summering över hur ett företags ekonomi ser ut vid en viss tidpunkt. För det mesta görs ett bokslut över ett räkenskapsår men medelstora och stora företag gör även bokslut över en månad. I bokslutet tas allting med som hör till den gällande perioden, d.v.s. om till exempel en leverantörsfaktura har kommit i januari men avser ett arbete som utfördes i december ska kostnaden belasta december. Detsamma gäller kundfakturor, d.v.s. en kundfaktura som skickas i januari men som avser ett arbete som är utfört i december ska tas upp som en intäkt i december. I bokslutsarbetet ingår även avstämningar av bankkonton för att se att saldot i bokföringen stämmer med saldot på banken. Även avskrivningar av inventarier ingår i bokslutsarbetet och för avskrivningar tillkommer även en hel del arbete med att räkna ut hur mycket som maximalt får skrivas av som kostnad varje år.

Varför är det viktigt med bokslut?

Bokslut är viktigt av två anledningar, dels krävs det ett bokslut för att kunna lämna in korrekta inkomstdeklarationer till Skatteverket varje år och dels är bokslutet ett mycket bra underlag för att se hur det går för ett företag. Med andra ord är bokslut ett viktigt verktyg i strategiarbetet hos företag eftersom det visar hur lönsamt företaget är och hur stora skulder och tillgångar företaget har. Med andra ord bör du försöka sätta dig in i bokslutsarbetet om du driver ett företag. Du behöver inte lära dig de bokföringstekniska detaljerna men försök att ha en bra dialog med den redovisningskonsult du anlitar och ställ frågor om det är något du inte förstår. Genom att ha kontroll över ditt företags ekonomi undviker du att riskera att hamna i en besvärlig ekonomisk situation. Se istället bokslutsarbetet som ett av de viktigaste verktygen för att uppnå ekonomisk succé för ditt företag.

Leave a Reply

mts_truepixel