God redovisningssed och försiktighetsprincipen

Uttrycket ”god redovisningssed” är ett brett och något svårdefinierbart begrepp inom bokföring. Samtidigt är det reglerat i lagtext, och kan därför inte bortses från. En stor del av god redovisningssed bygger på viktiga principer inom bokföring. En av dessa är försiktighetsprincipen, och vad det innebär går vi igenom nedan.

Försiktighetsprincipens syfte

Försiktighetsprincipen har tillkommit för att undvika att ett företag övervärderar tillgångarna i balansräkningen. I korthet innebär det att om det råder osäkerhet kring värdering av tillgångar, ska de värderas till det lägsta värdet. Omvänt gäller för skulder i bolaget. Dessa ska vid osäkerhet istället värderas upp.

Lägsta värdets princip

Lägsta värdets princip är en del av försiktighetsprincipen. Värdering enligt lägsta värdets princip innebär att en omsättningstillgång, exempelvis lager eller kundfordringar, ska värderas till det som är lägst av anskaffningsvärde och verkligt värde. Anskaffningsvärdet motsvarar ofta inköpspriset, medan verkligt värde kan avse försäljningspriset för en tillgång. I praktiken innebär det att man kan få mer betalt för tillgången än det bokförda värdet vid en eventuell försäljning.

Värdering av resultatposter

Försiktighetsprincipen behandlar inte bara poster i balansräkningen, utan berör även värderingen av intäkter och kostnader i bokföringen. Endast intäkter hänförliga till gällande räkenskapsår får tas upp i redovisningen, vilket betyder att om ett företag får betalt i förskott för en vara som levereras efter räkenskapsårets slut, kan denna intäkt inte anses tillhöra det gällande räkenskapsåret.

Händelser efter balansdagen

Balansdagen är normalt den dag då ett bolag avslutar sitt räkenskapsår. Efter balansdagen ska ett bokslut upprättas, och oftast ska också en årsredovisning lämnas in till Bolagsverket. Händelser som inträffar efter räkenskapsårets slut, men innan avgivande av årsredovisningen, ska tas upp i årsredovisningen om de är av betydande karaktär och har skett till följd av något som inträffat under räkenskapsåret.

Överdriven försiktighet

Försiktighetsprincipen får dock inte dras så långt att bokföringen blir orimlig. Risken finns då att ett bolag väljer att undervärdera tillgångar. På så vis kan de bygga upp dolda reserver, något som inte heller är tillåtet.

Leave a Reply

mts_truepixel